Política de privacitat

Aquesta Política de Privacitat descriu el tractament de les dades personals per part de Eixam Media la qual s’ajusta al que s’estableix en la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals i el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades.

Qui és el responsable de les dades?

Identitat del responsable: Exiam Media

Nom comercial:

NIF:

Adreça:

Telèfon:

Correu electrònic:

Pot dirigir-se qualsevol consulta o comunicació a l’adreça de correu electrònic .com o, alternativament, mitjançant correu postal a ().

Quines categories de dades es tracten?

Nom i cognoms

Adreça de correu electrònic, personal i/o professional

Número/s de telèfon, personal i/o professional

Direcció, personal i/o professional

Empresa i càrrec dins de l’organització

DNI/CIF/NIE

Qualsevol altra informació que faciliti a través dels camps de text lliure inclosos en els formularis habilitats

Tipus de Dades Mantingudes per EXIAM MEDIA

A continuació s’explica la finalitat, termini de conservació i legitimació de les dades recaptades i mantingudes per EXIAM MEDIA. S’informa l’interessat que no es generaran perfils comercials ni es prendran decisions automatitzades.

Dades de Clients

EXIAM MEDIA conservarà les dades de caràcter personal per a la prestació dels serveis jurídics sol·licitats per qualsevol client o potencial client. Normalment, l’abast de tals serveis jurídics quedarà delimitat en la carta per encàrrec signada entre EXIAM MEDIA i el client. També, EXIAM MEDIA podrà tractar les dades personals en seu precontractual, com per exemple amb la finalitat de preparar una proposta de serveis al client o potencial client.

Amb quina finalitat es tracten les dades?

Les dades personals dels nostres clients seran tractats per al desenvolupament i execució dels serveis sol·licitats i/o contractats, la qual cosa inclou:

Elaborar adequadament la proposta de serveis sol·licitada.

Gestionar la contractació dels serveis sol·licitats i la facturació corresponent.

Mantenir el contacte per a recaptar informació o proporcionar informació sobre els serveis contractats i/o modificacions en aquest.

Donar compliment a les obligacions contractuals i comercials assumides i a quantes obligacions legals hagin de ser ateses per Exiam Media.

Conèixer el grau de satisfacció amb els serveis rebuts.

Enviar comunicacions electròniques en relació amb activitats, novetats, esdeveniments i notícies de l’empresa que puguin ser del seu interès d’acord amb la naturalesa del servei contractat i sempre que no manifesti el seu desig de no rebre-les a l’empara del permès per la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic.

En relació amb les sol·licituds de contacte, les dades seran objecte de tractament amb la finalitat de proporcionar una adequada gestió i atenció de la sol·licitud d’acord amb la naturalesa d’aquesta.

Així mateix, es tractaran les dades amb finalitats de màrqueting en cas que se sol·liciti l’alta en la secció “Mantingui’s informat” i en aquells supòsits en què es proporcioni expressament el consentiment necessari per a això. Aquesta finalitat inclou l’enviament de comunicacions electròniques periòdiques en relació amb informació, activitats, novetats, esdeveniments i notícies relatives a l’empresa o al sector jurídic en general i que puguin ser d’interès per als Usuaris i sempre que no manifestin el seu desig de deixar de rebre-les.

En cas de sol·licitar inscripció i/o participar en algun dels esdeveniments que celebrem, s’utilitzaran el nom i cognoms, adreça de correu electrònic i dades professionals (empresa i càrrec) per a gestionar la inscripció a l’esdeveniment de referència i mantenir el contacte amb la finalitat de confirmar assistència o informar de qualsevol novetat o canvi en l’esdeveniment seleccionat. Així mateix, podem utilitzar les dades per a recaptar l’opinió i experiència sobre l’esdeveniment, realitzar estudis estadístics, així com per a enviar-li informació sobre futurs esdeveniments, notícies i novetats de l’empresa.

Així mateix, només en cas que sigui sol·licitat i, sempre que no retiri el seu consentiment, usarem les dades per a l’enviament de newsletters i comunicacions comercials electròniques periòdiques en relació amb informació, activitats, novetats, esdeveniments i notícies relatives a l’empresa o al sector jurídic que puguin ser del teu interès.

Quan s’accedeix al portal web, es duu a terme un tractament de dades de l’usuari amb la finalitat d’elaborar informes estadístics i perfils anònims respecte als hàbits d’accés i l’activitat desenvolupada pels Usuaris durant la seva navegació.

Tret que s’indiqui el contrari, les dades sol·licitades són necessaris pel que la seva no aportació impedirà la presentació de la sol·licitud en qüestió.

Exiam Media participa en xarxes socials. El tractament de les dades que es realitzi dels Usuaris que es facin seguidors (i/o realitzin qualsevol vincle o acció de connexió a través de les xarxes socials) de les pàgines oficials de Exiam Media en les xarxes socials, es regirà per aquelles condicions d’ús, polítiques de privacitat i altres normatives d’accés, ús i similars que pertanyin a la xarxa social que correspongui, que l’usuari, com a participant d’aquestes xarxes socials, haurà acceptat prèviament. En conseqüència, Exiam Media no es fa responsable de la informació personal compartida per l’usuari en les xarxes socials.

Quina és la legitimació per al tractament de les dades?

La legitimació respecte del tractament relatiu al desenvolupament i execució dels serveis sol·licitats i/o contractats té el seu origen en la relació contractual entre les parts. La resta dels tractaments la base legal del tractament és el consentiment prestat i l’interès legítim en el manteniment de la relació existent.

Quant temps guarda EXIAM MEDIA les dades?

Les dades personal objecte de tractament per EXIAM MEDIA seran tractats mentre sigui necessari per a la finalitat per a la qual van ser recollits o continuï vigent la relació entre les parts i sempre que el titular d’aquells no manifesti la seva oposició o arrebossat el consentiment prestat. Una vegada finalitzat aquest termini, i només en el cas que resulti necessari d’acord amb la normativa vigent, es conservaran les dades degudament bloquejades durant els terminis legalment establerts. Si desitja obtenir més informació referent a això pot sol·licitar-la en info@eixammedia.com

Dades de persones que sol·licitin informació

Finalitat: EIXAM MEDIA conservarà les dades personals i materials d’acompanyament que enviï qualsevol persona per qualsevol mitjà sol·licitant informació sobre els serveis de EIXAM MEDIA . La finalitat consistirà a respondre la consulta de l’interessat.

Termini de Conservació: Les dades personals de persones que sol·licitin informació sobre els serveis de EIXAM MEDIA , o d’alguna altra manera sol·licitin estar informats sobre una qüestió determinada, es conservaran fins que l’interessat retiri el seu consentiment, tret que hi hagués una obligació legal de conservar les dades personals per un termini superior.

Legitimació: EIXAM MEDIA està legitimat per a la conservació de les dades personals de persones que sol·licitin informació de conformitat amb el consentiment específic que haurà de retornar signat qualsevol interessat. Si l’interessat es negués a signar el consentiment específic, les seves dades i materials seran esborrats i no s’atendrà la consulta realitzada.

Comunicacions Comercials

Finalitat: En cas que EIXAM MEDIA anés a enviar a un interessat comunicacions comercials, EIXAM MEDIA sol·licitarà a l’interessat el seu consentiment exprés i previ per a tal efecte. La finalitat serà enviar comunicacions comercials puntuals o periòdiques a l’interessat, incloent-hi un newsletter i/o comunicacions específiques.

Termini de Conservació: Les dades personals de persones que acceptin rebre comunicacions comercials de EIXAM MEDIA es conservaran fins que l’interessat retiri el seu consentiment, tret que hi hagués una obligació legal de conservar les dades personals per un termini superior.

Legitimació: EIXAM MEDIA està legitimat per a la conservació de les dades personals d’interessats a rebre comunicacions comercials de EIXAM MEDIA de conformitat amb el consentiment específic que haurà de retornar signat qualsevol interessat. Si l’interessat es negués a signar el consentiment específic, les seves dades seran esborrades i EIXAM MEDIA no li enviarà comunicacions comercials.

Dades de Proveïdors

Finalitat: EIXAM MEDIA conservarà les dades de caràcter personal per a la recepció dels serveis prestats per qualsevol proveïdor o potencial proveïdor de serveis. Normalment, l’abast de tals serveis quedarà delimitat en el contracte de prestació de serveis signat entre EIXAM MEDIA i el proveïdor de serveis. També, EIXAM MEDIA podrà tractar les dades personals en seu precontractual, com per exemple amb la finalitat de sol·licitar una proposta de serveis al proveïdor o potencial proveïdor de serveis.

Termini de Conservació: Les dades personals de proveïdors i potencials proveïdors de serveis es conservaran en tot cas mentre es mantingui la relació jurídica amb EIXAM MEDIA i, posteriorment, fins que el proveïdor o potencial proveïdor de serveis sol·liciti la seva supressió.

Legitimació: EIXAM MEDIA està legitimat per a la conservació de les dades personals per a l’execució del contracte de prestació de serveis que se signi entre EIXAM MEDIA i el subministrador de serveis, així com per a qualssevol actuacions precontractuals. Així mateix, EIXAM MEDIA està legitimat per consentiment del proveïdor de serveis, el qual podrà quedar reflectit en el contracte que se signi entre EIXAM MEDIA i el proveïdor de serveis.

La comunicació de les dades personals és un requisit essencial per a la signatura del contracte de prestació de serveis, per la qual cosa el proveïdor de serveis està obligat a la seva comunicació a EIXAM MEDIA . En cas que el proveïdor de serveis no faciliti les seves dades personals, EIXAM MEDIA podrà negar-se a la signatura del contracte de prestació de serveis, negar-se a rebre els serveis i/o resoldre la relació jurídica en qualsevol moment.

A quins destinataris es comuniquen les dades?

Per a complir amb les finalitats indicades, EIXAM MEDIA pot comunicar dades a la societat AEQUO ANIMO ADVOCATS S.L. així com a tercers que ens proporcionen serveis financers, tecnològics, logístics, etc.

En el marc dels serveis professionals que presta EIXAM MEDIA , així com per a l’execució de contractes amb clients i proveïdors, EIXAM MEDIA pot comunicar les dades personals a tercers, incloent:

Tercers als quals hagin de ser comunicats les dades personals, com ara jutges, tribunals, àrbitres, col·legis d’advocats, administracions públiques, contraparts, auditors, comptables, assessors, perits, investigadors privats, advocats, procuradors, notaris, registradors i altres professionals de l’àmbit jurídic;

Proveïdors de serveis de EIXAM MEDIA com ara proveïdors informàtics, comptables, auditors, emmagatzematge de documents, i altres professionals de l’àmbit jurídic.

A més de l’anterior, es comunicaran dades personals en aquells supòsits requerits per la normativa vigent.

Destinataris i Transferències Internacionals

Excepte obligació legal o consentiment exprés de l’interessat, EIXAM MEDIA no realitzarà cap cessió ni cap transferència internacional de dades de caràcter personal.

Quins són els seus drets quan facilita les seves dades personals?

Els Usuaris poden exercir els drets:

D’accés a les dades personals que estiguin sent objecte de tractament i als detalls d’aquestes operacions de tractament.

De rectificació de les dades que siguin inexactes

De supressió, en els casos previstos per la normativa

A la limitació de les seves dades en els supòsits que determina la llei

A la portabilitat de les seves dades quan el tractament sigui automatitzat i trobi la seva base legal en una relació contractual o en el consentiment

D’oposició al tractament en aquells supòsits permesos per la llei

De revocació, en qualsevol moment, del consentiment prestat

Podran exercitar els drets referits anteriorment, en els termes i condicions prevists en la legislació vigent, en el domicili social de EIXAM MEDIA o enviant un correu electrònic a info@eixammedia.com.

L’interessat haurà d’indicar en tot cas el seu nom, cognoms i adreça de contacte i, a més, haurà d’acompanyar a qualsevol sol·licitud una fotocòpia del seu Document Nacional d’Identitat o el Número d’Identificació d’Estranger.

L’interessat pot obtenir més informació sobre els drets anteriors, així com formularis per a exercitar-los, en la pàgina d’internet de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD) situada en C/ Jorge Juan nº6, 28001 Madrid. Més informació en www.aepd.es.

Si l’interessat ha atorgat el seu consentiment per a alguna finalitat específica, aquest té dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

En cas que l’interessat consideri vulnerats els seus drets pel que concerneix la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD) a través de la seva pàgina d’internet (www.agpd.es).

Scroll to Top